Ochrona walorów przyrodniczo-krajobrazowych Małych Pienin

Projekt obejmował ochronę cennych obszarów rezerwatów przyrody „Biała Woda” oraz „Wąwóz Homole” oraz zachowanie bioróżnorodności i form krajobrazu kulturowego charakterystycznych dla Małych Pienin. Krościenko noclegi zaprasza.
Opracowano plany ochrony dla rezerwatów, koncepcje ścieżek przyrodniczych, wykonano infrastrukturę turystyczną, tablice informacyjne, usunięto drzewa i krzewy oraz prowadzono wypas owiec.

Od 30 kwietnia 2007 r. obowiązuje ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Ustawa określa zasady odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku. Wg ww. aktu prawnego szkodą w środowisku jest negatywna, mierzalna zmiana stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, oceniana w stosunku do stanu początkowego, która została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność podmiotu korzystającego ze środowiska.


Możliwość komentowania jest wyłączona.