„Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Kościelisko”- nabór beneficjentów

Od dnia 1 czerwca 2014r. Urząd Gminy Kościelisko noclegi  realizować będzie projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki , Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu – elnclusion.

Projekt nosi tytuł „ Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Kościelisko.
 Celem ogólnym projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, drukarką i  internetem  dla 55 gospodarstw domowych z terenu Gminy Kościelisko zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub niepełnosprawności.
Zostaną również  uruchomione stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu w jednostkach na terenie Gminy Kościelisko.
Przeprowadzone zostaną  szkolenia  z zakresu obsługi komputera dla członków gospodarstw domowych objętych projektem oraz pracowników jednostek podległych,
Celami szczegółowymi są :
– podniesienie stanu wiedzy i umiejętności mieszkańców w zakresie podstawowej obsługi komputera oraz wykorzystania Internetu,
– zwiększenie ilości osób korzystających z e-usług,
– podniesienie wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy o Unii Europejskiej i funduszach europejskich wspomagających rozwój państw członkowskich.
W ramach realizowanego  projektu  55 gospodarstw domowych otrzyma  zestawy komputerowe, drukarki oraz dostęp do internetu.
 Wykaz podmiotów objętych działaniami koordynacyjnymi oraz ilość zakupywanego sprzętu do każdej jednostki przedstawia się następująco:
1) Zespół Szkół w Kościelisku- 32 szt komputerów i 2 drukarki
2) Zespół Szkół w Dzainiszu- 29 szt komputerów i 2 drukarki
3) Zespół Szkół w Witowie- 22 szt komputerów i 2 drukarki
4) Gminna Biblioteka Publiczna w Kościelisku z filiami w Witowie i Dzianiszu- 4 szt komputerów i 2 drukarki,
5) Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej w Kościelisku z filią w Witowie- 2 komputery i 1 drukarka,
6) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelisku- 6 szt. Komputerów i 2 drukarki

Możliwość komentowania jest wyłączona.